ზეთი "გოლდი" არის ვირჯინის ხარისხის ზეთი, რომელიც გამოიხდება ცივი გამოხდის წესით, ნაყოფის დაკრეფიდან 2 საათის შემდეგ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნაყოფი იკრიფება და ვერ ესწრება იმ დღეს დაწურვა. აღსანიშნავია, რომ ორივე შემთხვევაში მჟავიანობის ნიშნული სტანდარტულზე დაბალია. ზეთის ხარისხი კი განისაზღვრება მჟავიანობით.